Druk bezig nieuw werk te maken voor nieuwe exposities en met een nieuw fris team (Ellen, Davey en Erik) de website, traffic  en zichtbaarheid van Artwearness te verbeteren www.artwearness.com,  Verder op dit moment even geen nieuws- work in progress.

Interesse in een van deze werken zie ook https://www.saatchiart.com/mao007 en Artolive/new.

 

Busy working creating new art for new exhibitions and improving the Artwearness website, traffic and visibility with a new and fresh team (Ellen, Davey and Erik) > www.artwearness.com.

Otherwise no news to share, – work in progress.

Do you have any interest in one of these works, see also;

https://www.saatchiart.com/mao007 en Artolive/new. 

Anti Cynisme Manifest

(for english version scroll down)

Ik wil uitdrukking geven aan een toenemende onrust die zich langzaam in mij begint te manifesteren. Als ik om mij heen kijk zie ik een verdeelde wereld. Veel boosheid en ontevredenheid. Als ik de TV en de radio aanzet of de krant opensla wordt het nieuws gedomineerd door veel spreekwoordelijke ‘boze witte mannen’. Boze witte man lijkt een trendy begrip. Eerst zaten ze in de marge en nu blijken er ineens ontzettend veel van te zijn. Waar komt dat toch vandaan? Ik leef in dezelfde wereld en heb me niet ontworsteld aan het echte leven, ik sta er juist middenin. Ik heb geen topinkomen dat mijn bewustzijn heeft vernauwd en heb ook tegenslagen en teleurstellingen gekend en toch ben ik niet boos. Ik vind vaak dat ik het getroffen heb om in dit goed georganiseerde, democratische, veilige en rijke land te leven. Ik kan het zelfs begrijpen dat anderen hier ook graag willen zijn als ze hun eigen moeilijkheden moeten ontvluchten.

Ik zie dat als een logisch gevolg van onze welvaart.

Het Volk/de burger schijnt momenteel volgens sommigen overal genoeg van te hebben en het niet meer te pikken. Enkelen van hen zullen terecht ergens hun buik vol van hebben, maar bij velen vraag ik me af waarom zo ongesteld? En vooral: waarom zo agressief?

Ik herken me niet in het profiel wat dagelijks van ‘Het Volk’ wordt geschetst. Ik maak er tenslotte ook deel van uit. Het woord ‘Volk’ begint mij daarom de laatste tijd erg te irriteren. Alsof het niet over mij gaat. Ik ben er van overtuigt dat ik niet de enige ben.

Er worden vaak krachttermen en scheldwoorden gebruikt in plaats van een zinnig debat waar argumenten tegen elkaar gehouden worden. Het gevoel bekruipt mij dat de onderbuik misbruikt c.q. gekaapt wordt door cynische politieke stromingen. Niet alleen in Nederland maar overal om ons heen, het lijkt wel een virus.

Bij deze wil ik afstand van nemen van deze cynische onderstroom. Het hedendaagse volk is naar mijn mening gemêleerder van cultuur, samenstelling en meningen dan het containerbegrip‘ boze witte man’. En deze boze witte man zou ook zo nu en dan eens naar zich zelf moeten kijken, dat relativeert enorm.

‘Het Volk’ zet zich volgens hun zogenaamde zelfbenoemde voorvechters af tegen de elite. Dat klinkt prachtig Robin Hood-achtig, maar dat is het niet. Deze zogenaamde voorvechters van het volk zijn zelf ook elite, zij het van een twijfelachtige soort. Zij willen de denkers, hoeders van de rechtstaat, de critici, de kunstzinnige en de filosofen het liefst de mond snoeren. Want die zullen de eerste zijn die hun positie in twijfel trekken en die nuance en de waarheid willen zoeken. Een beschaving heeft elite nodig dat is de realiteit. Een egalitaire samenleving is een mooi gegeven, maar mensen zijn te divers in achtergrond, talent, intelligentie en ambitie om ze allemaal als hetzelfde te zien. Dat verschil zal er altijd zijn en gelukkig maar. Maar de elite staat ook voor een bovenlaag die voorop loopt, richting geeft, bestuurt, regeert, onderzoekt en vormgeeft. Dat vindt niet iedereen even fijn en dat is op zich te begrijpen. Echter, zonder die laag heb je of anarchie of een eenvormige geïndoctrineerde samenleving met altijd nog een elite, maar dan één met dictatoriale trekken.

Iedereen die toegang heeft tot macht kan daar misbruik van maken en een heel aantal doet dat helaas ook. Maar dat maakt onze huidige elite niet per definitie slecht. Elite is een net zo’n diverse en ongrijpbare groep als ‘Het Volk’. Ik denk dat een kritische houding naar de elite een gezonde instelling is. Er tegen zijn is een raar soort non realisme.

Ik ben aardbewoner en momenteel tezamen met ± 130 duizend anderen Zwollenaar. Daarnaast ben ik met ± 16 miljoen anderen Nederlander, met 743 miljoen anderen Europeaan, en met 7 miljard wereldburgers, wereldburger. Als je dat kosmopolitisch bekijkt zijn we allemaal broeders en zusters.

Door de technologische ontwikkelingen is de aarde kleiner dan deze ooit was. We horen en zien vrijwel alles wat er in de wereld gebeurt. Dat maakt dat je de pracht en schoonheid maar ook de pijn en ellende ervaart. Als goede buren wil je delen en helpen waar nodig. Wij leven ‘toevallig’ aan deze zijde van de aardbol, Noblesse oblige.

Door de open grenzen gaan er deuren open die ons veel hebben gebracht. De culturele rijkdom is er daar één van. Deze culturen hebben invloed op die van ons. Mijn wereld wordt er in ieder geval mooier, spannender, dynamischer en minder benauwd van. Van diversiteit valt veel te leren. Ook over je eigen cultuur. Dat is voor mij van onschatbare waarde.

Natuurlijk neemt het ook spanningen en problemen met zich mee. Dat zijn uitdagingen waar we op alle fronten met z’n allen aan moeten werken. Ik begrijp dat dat weerstand oproept. Maar er valt wat te winnen. Niet door te polariseren maar open te staan voor het andere perspectief. Samen met de ander zoeken naar nuance in plaats van extremen. Een gezamenlijkheid die over alle breuklijnen en culturele verschillen heen loopt zal het extremisme uiteindelijk kunnen minimaliseren.

Cynisme wordt grotendeels gecreëerd en is niet per definitie intrinsiek. Op cynisme groeit niets, cynisme zelf groeit bij de gratie van wantrouwen, achterdocht en een vermoeden van achtergesteldheid. In feite breekt het alleen maar af. Vandaar dit manifest tegen cynisme.

Ik ben optimistisch, misschien naïef, maar ik voelde me geroepen dit op te schrijven en te delen. Ik vertrouw op een mooie toekomst!

I want to give expression to an increasing turmoil that’s manifests in me. When I look around me I see a divided world. A lot of anger and dissatisfaction is displayed all the time. When I turn on the radio, TV or other media the news is dominated by the proverbial angry white men’. Angry white man is becoming trending. First they were marginal but suddenly they appear to manifest in large numbers. Where does it come from? I life in the same world and did not shook off real life, I’m right in the middle of it. I do not have a top income that narrowed my mind and had to deal with setbacks and dismay too, still I’m not angry. On the contrary, I often think how lucky I am to be a member of a well-organized, democratic, save and rich community. I can imagine anyone would like to be here escaping his or her big problems like war, poverty and mayhem.

I see it as a logical consequence of our prosperity

The People/ the middleclass appears to be fed up and stating they are no longer putting up with it. Some of them, are justly fed up but to the majority I would say, why so upset? And above all, why so aggressive?

I do not recognize myself in the profile of the angry white civilian. I would like to say, ” Hello I am part of the society too! The word ‘ the people’ or ‘middle class’ is annoying me lately, as if I’ am not relevant any more and overshadowed by the opinion of a loud mouthed group. I am convinced I’m not the only one with this particular feeling.

In the current communication abusive words and curses are frequently used instead of a meaningful debate where arguments are measured. I sense that cynical political movements hijack the so-called under belly. Not only in the Netherlands but also everywhere around us, like a virus.

So hereby I would like to distance myself from this cynical undertow. The contemporary ‘people’, folks, middle and underclass is more divers in culture, composition and opinion than the angry white man. Apart from that, the genuine angry white man should take a look at him or her self, which will put things in perspective.The people are protesting against the elite according to their so-called and self-proclaimed defenders. That has a nice Robin Hood like ring to it, but the opposite is true. These so called defenders of the ‘people’ are elite too, be it of a doubtful kind. They want to silence the autonomic thinkers, keepers of the constitutional state, the critics, the artful and the philosophers. Because they will be the first to question their position and have this urge to seek the truth and nuance, which is not in the benefit of the populist politician.

A civilization needs elite, that the harsh reality. An egalitarian society is a great concept but people are to divers in background, talent, intelligence and ambition to see them, as al the same. Differences will always be there, fortunately and unfortunately! But elite stands for more, it is the top layer of pioneering, governance, reigning, searching and shaping. Some will not agree and maybe understandable. Nevertheless without elite there’s either anarchy or a doctrine, still ruled by elite but this time one with dictatorial graving. And that’s not something to wish for.

 

Everyone with access to power can abuse it, and more than a few are abusing their power unfortunately. But that does not make our current elite corrupted parse! Elite is a similar diffuse term as ‘the people’. I think being critical is a healthy attitude. To be against is nonsense, really.

I am an earth inhabitant and together with ±130 thousand others an inhabitant of Zwolle. Apart from that I’m with 16 million others Dutch, with 743 million others European and with 7 milliard others world citizen. If you look upon this cosmopolitic were all brothers and sisters.

Trough technological development the earth looks smaller than she ever did. We hear and see almost everything that goes around, beauty and splendor but also pain and anguish. As good neighbors you want to share and help out were ever you can. We are coincidently living on ‘this’ side of the planet, noblesse oblige

Because of open frontiers many doors are opened and it brought us a lot of good and prosperity. One of them is our cultural diversity in all its colors and conventions. Al these different cultures affected ours. At least my world became more attractive, exiting, dynamic and less crammed. There’s a lot to learn from diversity including about your own culture. For me that’s priceless!

Of course it also triggers tensions and problems. These are great challenges. I understand it causes resistance but there’s a lot to gain too. Not by polarisation but by standing open to a different perspective. Searching for nuance together, instead of extremes. A mutuality that covers all facture lines and cultural differences can minimalize extremism in the end

Cynicism is mainly created and is not by definition intrinsic. Nothing grows on cynicism, but cynicism itself grows on suspicion, mistrust and a sense of being disadvantaged. In fact it only destroys. Therefore this manifest against cynicism

I am optimistic, maybe naive, but I felt the need to write this and share this. I put my cards on a beautiful future

Dramatisch modeltekenen

Gisteren en vandaag workshops gegeven voor de ‘Kunstkick’ van de Cultuurkoepel Hardenberg. De leerlingen kregen de opdracht voor elkaar te poseren met een enigszins (zelf gekozen of door de klas gekozen) dramatische pose. Vervolgens kregen ze na een paar studies van 5 minuten, 1 minuut per pose en tot slot met links. Gisteren TL leerlingen, vandaag Havo/ VWO. De meeste hebben zich vol overgave op de modeltekeningen gestort, bij sommigen was het een worsteling, bij anderen zag je per tekening verbetering!

Voorbeeld tekeningen en teken tips
Uitleg over verkortingen en perspectief

Fenix

Mijn laatste schilderij Fenix.

In dit schilderij zien we een jongen van ongeveer 8 jaar oud, zijn handen besmeurd met zwarte vloeistof. De vloeistof druppelt van zijn handen naar beneden waar het versmelt met de, even zo, plakkerige zwarte grond. Als we onze blik naar beneden laten glijden ontdekken we een zanderig stukje strand. Op de bodem vinden we een in olie gedompelde vogel die haar vleugels spreid en zich opricht van wat haar vermoord, als een feniks uit de vlammen.

Fenix, acryl op doek, 2 m h/50cm b/

In this painting we see a boy of approx. 8 years old, his hands covered in black fluid. The fluid drips down and submerges with the soil, which is equally blemished with the sticky black stuff. Looking down an open spot reveals a sandy beach. On the bottom an oil covered bird spread her wings and tries to emerge from what’s killing her. Like a phoenix from the flames.

Beast 2017

Bij deze presenteer ik mijn laatste kunstwerk ‘Beast’. Beast is een sculptuur van 2 meter hoog/ 80 breed en 50 diep. Een post apocalyptisch dier, gedeformeerd en gemuteerd probeert het te overleven en zich voort te planten want dat is nou eenmaal de natuur. Het is ook een metafoor voor het beestachtige in de mens, een hedendaagse Guernica.

Hereby I present my latest artwork ‘Beast’. Beast is a sculpture of 2m high/ 80cm wide and 50cm deep. A post-apocalyptic animal, deformed and mutated, tries to survive and breed because that’s nature’s nature. It’s also a metaphor for the beast in man, a contemporary Guernica.

Sculptuur/Beast 2017- 30% readymade- 2.00h/ 80b/50d/diverse materials

publicatie Metropolieten

Publicatie Metropolieten

 

In dit boekje leg ik mijn gedachten achter de werken en de serie bloot en het gene dat mij inspireert.

Een aantal van deze werken zijn ook in grand cafe Public, Zwolle te zien tot eind februari 2017.

Veel kijk en/of lees plezier.

Deze publicatie is gemaakt door Alyssa Koycak 2017, student media vormgeving (niveau 4) Apeldoorn. Als onderdeel van haar curriculum moest ze een externe opdracht maken.

PS: het is voor mij een relatief nieuw medium ‘Isuu’. Dus ik zou het erg op prijs stellen als je/u feedback geeft op de wijze van presenteren.

Is het duidelijk, zit er niet te veel ‘ruis’ omheen?

Ik hoor het graag.

Publication Metropolitans

In this booklet I uncover my thoughts behind the series of artworks and my daily inspiration. Some of these works are exposed by grand café Public, Zwolle until februari 2017.

Hope you’ll enjoy reading / viewing it.

This publication is made by Alyssa Koyzak 2017, student at school of media and design, Apeldoorn. As part of her curriculum she had to do an external assignment.

PS: for me it’s an relatively new medium, so I would appreciate it if you give me some feedback on the way it is presented. Let me know!