Media overzicht

Dit media overzicht is opgesplitst in; Nieuws (actueel) Archief,  Sociale media en Eigen publicaties. Nieuws gaat terug tot 2014 en het archief gaat terug tot 1994. Het bevat persberichten interviews en reportages. Sociale media bevat linkjes naar alle sociale media platformen en Eigen Publicaties bevat alle publicaties die uitgegeven zijn in eigen beheer of door mij ontworpen en vormgegeven zijn.

Over mij

Autonoom