Remains Of Today > 60!

(For English scroll down)

remais-of-today-2020
De serie Remains Of Today (bestaande uit verbals en UFO’s die ik gemaakt heb gedurende 2019> 2020) is de 60 stuks gepasseerd. Het totaal kunstwerk wordt steeds lijviger en er valt steeds meer in te ontdekken.

Remains Of Today > 60! De serie Remains Of Today (bestaande uit verbals en UFO’s die ik gemaakt heb gedurende 2019> 2020) is de 60 stuks gepasseerd. Het totaal kunstwerk wordt steeds lijviger en er valt steeds meer in te ontdekken. 60 kleine kunstwerkjes opgebouwd uit gevonden teksten (verbals) en definieerbare en ondefinieerbare gevonden objecten (UFO’s) Inmiddels ben ik al weer hard op weg richting de 70.

Ik licht de laatste 5 kunstwerkjes tot 60 hieronder nog even toe:

56- Crossroads – verbal no.56 (UFO 17). Resten flexibele stof gebruikt voor een- (door Corona nog niet gepubliceerd-) uniek schommelontwerp- ‘Vluchthaven’  en zwarte schoenveter op houten frame. Een crossroad/kruising is een letterlijke en een overdrachtelijk plek om keuzes te maken. De simpelste vorm is rechtdoor, links of rechts. Een keuze die naar aanleiding van een eerder gekozen bestemming gemaakt word. De overdrachtelijke vorm heeft vaak te maken met grote levensvragen. Ga ik door op de ingeslagen weg of neem ik een afslag is dan vaak verbonden met onderliggende vragen als; Vind ik mijn baan of relatie nog bevredigend? Wil ik een nieuw avontuur aan gaan? Maar op meta niveau, de mensheid,  kan het ook de vraag zijn of het ingeslagen pad der vooruitgang ons verder gaat brengen of zelfs houdbaar is. Dan vraagt een afslag om moed.

57 ART- Verbal no 57. Rest folie tekst van eerder kunstwerk – To Me Or Not To Me (Stardust), roze schilders tape en witte acryl op ongeprepareerde kaasdoek.30x30cm. Het woord kunst als kunstwerk. Een soort droste effect. Er is een goeie reden om het woord ART-( kunst) even in de spotlights te zetten. Kunst is altijd aan onderhevig aan erosie. Het moet verdedigd worden tegen het onterechte toe-eigenen. Het moet zichzelf verdedigen voor haar bestaansrecht, en tegen vervlakking in een vlakke wereld. Dat terwijl de kunstenaar zelf, de schepper zich op dagelijkse basis moet wapenen tegen anti kunst cynisme en de verleiding van het commerciële dan wel nakende armoede, zowel geestelijk als fysiek. Kunstenaar zijn in deze tijd is geweldig en vreselijk in een. Er is zoveel beeld concurrentie dat de subtiele stem bijna niet meer wordt gehoord. Er is zoveel commercie dat de scheidslijnen diffuus dreigen te worden. Kunstenaar/dichter Lucebert schreef het al “alles van waarde is weerloos”,  daar voeg ik aan toe; “maar waard om voor te vechten”

58 Framed. Verbal no 58 UFO no18. Plastic raster van onbekende betekenis of toepassing. (vindplaats Grote Voort, Zwolle) en potlood op met gesso geprepareerde kaasdoek op houten frame. Framed, ingelijst, Framed: je bent er bij, Framed; ingedeeld en uitgelicht in een bepaalde categorie.Ik vraag me af of dat laatste altijd al onderdeel uitmaakte van ons denken en doen? Ik heb sterk het gevoel dat we door self-branding, framing in de hand gewerkt hebben.  Ik ga er daarbij vanuit dat framing per definitie door anderen gebeurd en self branding iets is dat je zelf stuurt. Misschien is het wel het zelfde geworden. Eerder waren die termen minder gemeengoed maar desalniettemin werd er in het verleden ook al driftig geframed door machthebbers met foute intenties. Door bevolkingsgroepen over een kam te scheren en te demoniseren bijvoorbeeld. In de 21eeeuw gebeurd dat ook nog steeds. Je zou kunnen stellen dat framen een soort Jip en Janneke voorstelling geeft van iets of iemand. Bij gebrek aan verdieping geef je een snelle schets van wie of wat iemand is en waar hij voor staat, giet het vervolgens in beton en je kan A weer van B onderscheiden. Zo blijft er altijd wat te kiezen. Of ligt het net wat genuanceerder

59- Horizon Verbal no.59. Tape, roze, zwart, wit, afdekzeil, geel schuurpapier, touw, roze snoertje en hotel toilet-reinigingsbanner op canvas en lakverf op houten frame. De horizontale streep die de aarde van de hemel scheidt is magisch. Toekomst perspectief en het woord horizon worden vaak in adem genoemd. In de wetenschap spreken ze van een nieuwe horizon. Maar bij de Vikingen en of de Noormannen was de horizon de aanduiding van het einde van de wereld, iets waar je van af kon vallen. Een lijn tussen de onderwereld en het Walhalla.

60- Best Bud (Verbal no. 60). Ondergoed tasje en overblijfsels van flexibele stof , met kleur test, dat voor een ander project gebruikt is op hout. 30x30cm. Who’s your best bud, wie is je beste vriend? Buddy en buttocks gecombineerd maakt het woord bud. Een goed gekozen woordgrap door de maker van deze ondergoed tasjes. Je hebt natuurlijk maar een but en die is altijd de beste want het is de jouwe. Een die altijd letterlijk achter je staat. Is bud, but eigenlijk mannelijk? Hoe zou het uitpakken bij dames ondergoed versus vriendschap? Zou het dan booty of bum worden?. Of schuift het op naar andere rondingen? In dat geval zou de vriendschappelijke equivalent waarschijnlijk de bossom friend, boezem vriendin zijn.

De complete serie en alle losse verbals & Ufo’s + teksten zijn ook zijn ook te bekijken op:

Singulart en Saatchi Art

En hier op mijn eigen site: https://www.maritotto.nl/verbals/

Remains Of Today > 60! (English)

The Remains Of Today series (verbals & Ufo’s made in 2019 > 2020 combined) is holding 60 artpieces now.. The sum of all small artworks is getting more and more extensive and leaves more and more to discover. 60 small pieces of art made from found text/characters, identified and unidentified found objects(UFO’s) In the meanwhile I am allready coursing at 70.

I will enlighten the latest 5 artworks to complete 60 to you:

56- Crossroads- verbal no. 56 (UFO no 17). Leftover flexible fabric used for a unique- (due to Corona- non published)- swing design called ‘Vluchthaven’ and black shoelace on wooden frame. A crossroad is a literal and metaphorical placed to make choices. The simplest form is straight ahead, left or right. A choice that’s determined by an earlier made destination. The metaphorical form is a bit more complicated because it involves larger life questions. Will I continue the chosen path or will I take an exit. These choices are often connected to underlying questions such as; is my job or relation still statisfying? Is new adventure luring? But on a Meta level, humanity, there’s a more universal question weather our defined path of progression is sustainable and will move us forward? In that case any exit needs courage.

57 ART- Verbal no 57. Remains of foil from an earlier artwork ‘ To Me Or Not To Me’, pink tape and white acrylic paint on primed canvas on wooden frame. 30x30cm. There’s a good reason to put the word Art in the spotlights. Because art is subject of erosion it must be defended against unjust appropriation. It must defend itself for her right to exist and against flattening in a flat world. While the artist, the creator, must stand up to anti-art cynism and the temptation of commerce as remedy to imminent poverty, both physically and mentally. Being an artist in this time is awesome and dreadful at the same time. Images pouring out in a constant flood, that the subtle voice it easily overseen. Commerce rules and borderlines are getting vague. Dutch artist/ Poet Lucebert wrote “ everthing of value is defenceless”, I would ad “ but worth fighting for;’

58- Framed- Verbal no 58 UFO no18. Plastic object of unknown origin of purpose. (Found @ de Grote Voort, Zwolle) and pencil on gesso primed canvas on wooden frame.

Plastic object of unknown origin of purpose. (Found @ de Grote Voort, Zwolle) and pencil on gesso primed canvas on wooden frame.

Part of The Remains Of Today series.

II question myself whether this last mentioned line was thus far always part of our lives? I strongly feel that self-branding provides material for framing. I always assumed that framing is something that per definition is done by the other and that self-branding is self-controlled. Maybe, it’s all the same
Earlier these terms apparently were less common but nevertheless there was a lot of framing going down in the past by rulers with foul intentions. They did so by lumping habits and looks of entire populations. In the 21th century this is still happening. One could say that framing is kind of simple representation of someone or something. By lack of time for in-depth inquiries a quick draft of someone, and what he or she stands for is quickly made, than if it is casted in concrete we can separate A from B again. This way there’s always a choice toe be made. Or is it?

59- Verbal no.59. Tape: pink, black, white, covering-sheet, yellow grinding paper, rope, pink wire and toilet-clean seat-banner & paint on canvas on wooden frame. The Horizontal stripe that separates heaven from earth is magical. Future perspective and the word horizon are often verbally used in one breath. In science they refer to new horizons. But the Vikings and Normans believed that the horizon was the proverbial end of the world, you could tip off. A line between the underworld and Walhalla

60 Best Bud (verbal no.60). Underwear bag and remains of flexible fabric with colour test used for another project on wood. 30x 30 cm. Who’s your best bud? Buddy and buttocks combined makes the word bud. A well-chosen gimmick created by the designer of the underwear bags.  We only have one but so it’s always the best because it’s our own, one that always stands behind you. Is a but/bud really a manly thing? What would it become with ladies underwear versus friendship? Is it bum or booty?  Or does it shift to other curves? ? In that case the friendship equivalent would probably be; best bosom friend. 

The complete series and all loose verbals and UFO’s with short stories are also to be found on: Singulart en Saatchi Art

And here on my own site: https://www.maritotto.nl/verbals/